20.11.2019 |

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ НА ПОРТАЛА НА БИЗНEСА ЗА КРАСОТА WWW.VIZZIA.BG

Добре дошли във VIZZIA.bg!

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате Портала на бизнеса за красота (наричан по-долу само "Портала") на ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу само "VIZZIA.bg").

Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и VIZZIA.bg, чрез който получавате правото да използвате БЕЗПЛАТНИТЕ услуги, достъпни на Портала, за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Портала и VIZZIA.bg. Чрез достъпа до (отварянето на) Интернет страниците, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на Електронна препратка от началната (заглавната) страница на Портала или с отбелязване в полето “Съгласен/съгласна съм с Общите условия” и натискане на виртуалния бутон “Регистрация” при попълване на формата за регистрация, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията на Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Портала и VIZZIA.bg.

В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте Портала.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

1. 1. “www.vizzia.bg” (http://www.vizzia.bg) e виртуален информационен Портал в Интернет, собственост на ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД, който предоставя информационни и комуникационни услуги на потребителите посредством Eлектронни препратки към ресурси, разположени на сървъра на ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД или на други сървъри, извън контрола на последното.

1.2. “ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД” e търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Правец,
ул. Чавдар войвода 1, ЕИК 200328732, тел. 0897 818089, info@vizzia.bg, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт www.vizzia.bg информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия Договор.

1.3. „Уебсайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя уникален адрес (URL – universal resource locator) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали и ресурси.

1.4. „Интернет страница” означава съставна и обособена част от уебсайт.

1.5. „Електронна препратка” означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект, чрез стандартизирани протоколи.

1.6. “Браузър” – програма, използвана за визуализиране на Интернет страниците и за навигация в Интернет.

1.7. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.8. “RSS” (Really Simple Syndication) е формат, който позволява публикуване на информация от един сайт в друг или тегленето на конкретни заглавия или цели текстове и снимки в софтуер агрегатор за четене на RSS без браузър.

1.9. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Портала.

1.10. "Услуга/и" на Портала са предоставяните безвъзмездно на Потребителите на Портала услуги и достъп до информационни ресурси и материали, които включват:

a. достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси и данни на Портала, включително текстови, графични, фото, видео и аудио материали, база данни и други, публикувани на Портала;
б. достъп до бази данни на справочни рубрики “Каталог” и “Връзки”, съдържащи класифицирани по категории и подкатегории данни и Eлектронни препратки към уебсайтове;
в. участие в Портала чрез коментиране, както и докладване на администратор на вече публикувани коментари и мнения;
г. създаване и персонализация на Потребителска регистрация, която дава възможност за участие в мрежата от активни Потребители на Портала, чрез коментиране и споделяне, както и за достъп до Потребителска зона, за публикуване и редактиране на материали, както и за регистрация от Потребители на Eлектронни препратки към уебсайтове в справочни рубрики “Каталог” и “Връзки”;
д. получаване на Eлектронен бюлетин от регистрираните за услугата Потребители на Портала;
е. други услуги, които VIZZIA.bg разработва, развива и разширява.

1.11. "Партньор" е всяко лице, с което VIZZIA.bg се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки и услуги на регистрираните за услугата Потребители на Портала.

1.12. "Злоумишлени действия на трети лица" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (spam; junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.13. "Директен маркетинг" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по електронна поща, по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

II. Услуги, изискващи регистрация

2.1. VIZZIA.bg си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

a. достъп до Потребителска зона за публикуване и редактиране на материали, прес-съобщения и Eлектронни препратки към уебсайтове;
б. коментиране под публикациите на Портала.

2.2. Потребителят има възможност да получи пълен, безплатен достъп до секциите от Портала, изискващи регистрация, ако създаде своя индивидуална Потребителска регистрация.

2.3. В настройките на Потребителската регистрация, Потребителят се задължава да предоставя пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразява с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за публикуване на коментари на VIZZIA.bg

2.4. VIZZIA.bg си запазва правото да прецени дали да предостави регистрация на Потребителя, да отстрани или ограничи Потребителски регистрации, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за публикуване на коментари на VIZZIA.bg.

2.5. На всеки 12 месеца от началната дата на регистрацията на Потребителя, VIZZIA.bg ще напомня на Потребителя да актуализира информацията в Потребителската си регистрация.

2.6. Потребителят си запазва правото да изтрие Потребителската си регистрация.

2.7. VIZZIA.bg си запазва правото да преустанови предоставянето на посочените по-горе безплатни услуги чрез публикуване на съобщение за това на Портала.

III. Безплатно публикуване на материали и прес-съобщения

3.1. Публикуването от Потребител на материали и прес-съобщения, кореспондиращи с тематиката на Портала, се осъществява чрез попълване на съответната форма в Потребителска зона.

3.2. Материалите и прес-съобщенията за БЕЗПЛАТНО публикуване трябва да отговарят на следните изисквания:

• без бранд в заглавието и заглавната снимка;
• дължина на текста до 1500 символа;
• до 5 снимки;
• без електронни препратки в текста (линкове) към други сайтове;
• без контакти за обратна връзка в текста;
• като автор се посочва името на Потребителя, заявил публикацията;
• готовите текстове се приемат не по-късно от 24 часа преди публикуване.

3.3. По преценка на редакторите, се предлага редакция на материала за одобрение от клиента.

3.4. Изборът на категорията, в която да бъде публикуван материалът се прави от клиента след препоръка на редакторите.

3.5. Публикуването става в рамките на 24 часа след одобрение от редакцията.

3.6. Материалите и прес-съобщенията се показват в подрубрика “България” или “Свят” на съответната рубрика ”Новини” или “Събития”, както и в резултатите от търсене.

3.7. Веднъж публикувани, всички материали и прес-съобщения остават в безплатния Архив на Портала.

IV. Регистрация на Електронна препратка към уебсайт

4.1. Регистрацията от Потребител на Eлектронна препратка към уебсайт се осъществява чрез попълване на форма за регистрация, с която Потребителят предлага за добавяне в справочни рубрики “Каталог” и/или “Връзки” на Електронна препратка към конкретен уебсайт.

4.2. При попълване на формата за регистрация, Потребителят задължително предоставя:

• Име (заглавие) на уебсайта;
• Уникален адрес (URL), чрез който уебсайтът е достъпен през Интернет;
• Кратко описание на съдържанието на уебсайта на български език;
• Ключови думи за търсене на Електронната препратка към уебсайт в рамките на Портала;
• Категория и/или подкатегория от справочни рубрики “Каталог” и “Връзки”, в която Потребителят предпочита Електронната препратка към уебсайт да бъде публикувана.

4.3. По своя преценка, VIZZIA.bg има право да въвежда ограничение в броя на символите, които може да се използват от Потребителите при попълване на формата за регистрация.

4.4. VIZZIA.bg има правото, но не и задължението да извършва корекции и промени в заглавието и описанието на всеки от уебсайтовете и категорията, в която е разпределена всяка от Електронните препратки към уебсайт, както в процеса на регистрация, така и в по-късен момент, като се задължава да изпраща писмено уведомление за това до Потребителя.

4.5. По желание на Потребителя, регистрирал Електронна препратка към уебсайт на Портала, регистрацията на Електронната препратка към уебсайт може да бъде прекратена чрез изпращане на писмено уведомление по електронна поща на адрес: register@vizzia.bg

V. Недопустимост на регистрация на Електронна препратка към уебсайт

5.1. Не се извършва регистрация на Електронна препратка към уебсайт, когато:

а. е с липсващ или неточен URL адрес;
б. е с липсващо или непълно име (заглавие) на уебсайта, към който отвежда предлаганата за публикуване Електронна препратка към уебсайт;
в. е с липсващо или непълно описание на уебсайта, както и ако е с описание, което не е на български език и/или не е изписано на кирилица;
г. води към уебсайт, който вече се съдържа в базата данни на справочни рубрики “Каталог” и “Връзки” или представлява огледално копие (mirror) на уебсайт, регистриран по-рано;
д. пренасочва потребителя към друг уеб адрес (URL);
е. сочи към уебсайт със заглавие или описание, съдържащи нецензурни, обидни и/или оскърбителни фрази;
ж. във формата за регистрация са посочени ключови думи, които нямат пряка връзка със съдържанието на уебсайта, към който сочи предлаганата за публикуване Електронна препратка към уебсайт;
з. уебсайтът, към който сочи предлаганата за публикуване Електронна препратка към уебсайт, не е свързана с тематичната ориентация на Портала;
и. сочи към уебсайт в процес на разработка (under construction);
й. сочи към уебсайт, който съдържа информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, изцяло или частично противоречащи по какъвто и да било начин на приложимото законодателство или настоящите Общи условия.

VI. Задължения на Потребителя

6.1. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от VIZZIA.bg услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, включително като или чрез Електронна препратка към уебсайт, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица до информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали:

а. противоречащи на законодателството на Република България, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. които не съответстват на тематичната насоченост на Портала;
в. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
г. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
д. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица;
е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
и. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
й. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

6.2. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от VIZZIA.bg Услуги да:

а. докладва незабавно за всеки случай на извършено или разкрито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
б. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
в. да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6.3. При неспазване на горните изисквания, VIZZIA.bg има право да не одобри за публикуване или незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси, да не извърши регистрация на заявена Електронна препратка към уебсайт, да прекрати регистрацията на Електронна препратка към уебсайт, както и да преустанови предоставянето на Услуги на Потребителя в нарушение.

VII. Авторски права

7.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Портала представляват обект на авторско право по смисъла на действащия Закон за авторското право и сродните му права и са притежание на VIZZIA.bg и/или неговите Партньори, Клиенти или Потребители, предоставили за публикуване съответните материали, включително, но не само, текст, графики, изображения, дизайн, софтуер, бази данни и други. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

7.2. С публикуването на всеки информационен материал, ресурс, мултимедийно съдържание или Електронна препратка към уебсайт на Портала, Потребителят предоставя на VIZZIA.bg правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Портала и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

7.3. Доколкото Услугите, предоставяни от VIZZIA.bg, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните на Портала материали и ресурси, както и да копира или разпечатва от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

7.4. В случай, че елементи или материали от Портала бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на VIZZIA.bg, на неговите Клиенти или на Потребителите, предоставили същите за публикуване.

7.5. Разрешено е на други сайтове да препубликуват материали от Портала, само ако ползват първите 500 (петстотин) знака, които могат да се вземат автоматично чрез RSS, като за целия текст препращат читателите към уеб адреса (URL) на статията на Портала. RSS емисиитe съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 знака на статията. Ако другите уебсайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора. Всяка публикация във формат, различен от уебсайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от VIZZIA.bg. VIZZIA.bg си запазва правото да преустанои подаването на информация чрез RSS емисии по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

VIII. Сигурност и защита на личните данни

8.1. VIZZIA.bg е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, с идентификационен номер 367504 от 10.01.2013 г.

8.2. VIZZIA.bg има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същия използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес на електронна поща, местоживеене, професия, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на VIZZIA.bg.

8.3. VIZZIA.bg обозначава задължителния характер на предоставяните данни и какво следва при отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

8.4. VIZZIA.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн посредством попълнени форми за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато Потребителят лично е дал съгласието си в предвидените за тази цел полета на формата за регистрация, и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, включително в случаи, когато Потребителят или лица под негов контрол са извършили Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица.

8.5. VIZZIA.bg има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Бисквитки могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Портала и други посещавани от него уебсайтове.

8.6. VIZZIA.bg събира и използва предоставената информация, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха били полезни и интересни за Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги.

8.7. VIZZIA.bg може да изготвя вътрешни статистики и да предоставя събрана статистическа информация за посещаемостта на Портала на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликовете и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и други рекламни форми.

8.8. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на формата за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг (на VIZZIA.bg и на Партньори). Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение по електронна поща до VIZZIA.bg, на адрес: info@vizzia.bg

8.9. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на Портала или Правилата за публикуване на коментари.

IX. Органичаване на отговорността

9.1. VIZZIA.bg прави всичко възможно за да поддържа на Портала вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на Портала се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България, без гаранция от страна на VIZZIA.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от Злоумишлени действия на трети лица.

9.2. VIZZIA.bg не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Портала, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали и коментари нарушават нечии авторски или човешки права. Отговорност за съдържанието на всички реклами, фигуриращи на Портала, както и за запазените търговски марки, които те касаят, носят единствено рекламодателите.

9.3. VIZZIA.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този Портал.

9.4. Доколкото VIZZIA.bg няма обективната възможност и задължението и не контролира уебсайтовете и ресурсите, извън разположените на Портала, VIZZIA.bg не носи отговорност за съдържанието и материалите, разположени на други уебсайтове и/или Интернет страници, достъпът до които се осъществява чрез Eлектронни препратки към уебсайтове, публикувани на Портала, включително такива, заявени от Потребители за включване в справочни рубрики “Каталог” и “Връзки”, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване, включително всякакви последици, свързани с претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа до или достоверността на съдържащите се в тези уебсайтове, Интернет страници или ресурси материали и съдържание.

9.5. За достоверността, коректността и съответствието с приложимото законодателство на съдържанието на уебсайтовете и ресурсите, към които сочат предложените за регистрация или регистрираните в справочни рубрики “Каталог” и “Връзки” Eлектронни препратки към уебсайтове, отговорност носят единствено Потребителят, който ги е предоставил и лица, които са собственици на и/или поддържат съответните уебсайтове и ресурси.

9.6. VIZZIA.bg има право, но не и задължение, без предупреждение да спира достъпа до и/или да прекратява регистрацията на Eлектронни препратки към уебсайтове, както и друга информация или материали, разположени на Портала от Потребители, когато прецени, че информацията или материалите и/или съдържанието на ресурсите, към които отвеждат Електроните препратки към уебсайтове, противоречат на добрите нрави, на законодателството на Република България, на приложимите чужди закони, на настоящите Общи условия, или на други приложими норми и изисквания.

9.7. VIZZIA.bg не носи отговорност за изразените от Потребителите мнения. При добавяне на мнение/ коментар на Портала, Потребителите се съгласяват да спазват Правилата за публикуване на коментари.

9.8. VIZZIA.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от трети лица във връзка с публикувани на Портала материали и ресурси при нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя.

9.9. VIZZIA.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Портал.

9.10. VIZZIA.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

9.11. VIZZIA.bg не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

9.12. VIZZIA.bg има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

9.13. VIZZIA.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите на Портала.

X. Промени

10.1. С оглед постоянното подобряване и разширяване на предоставяните Услуги, VIZZIA.bg си запазва правото да променя технологията, дизайна и вида им по всяко време, без предварително известяване на Потребителя.

10.2. VIZZIA.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и в Правилата за публикуване на коментари по всяко време, като се задължава да публикува своевременно тези промени на Портала, заедно с подходяща индикация за това.

XI. Други разпоредби

11.1. Изискването за писмена форма се счита за спазено с изпращане на писмено съобщение по електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване на поле (check box) на Портала, натискане на Електронна препратка и други, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

11.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://vizzia.bg/pages/Terms/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Портала.

11.3. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД и влизат в сила считано от 15.12.2012 г.

Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Поставянето на връзки към материалите във VIZZIA.bg е свободно.

Разрешаваме на други сайтове да публикуват материали от портала, ако ползват първите 500 знака, които можете да вземате автоматично чрез RSS, като за целия текст препращате читателите към уеб адреса на статията на нашия сайт.

© 2019, ВИЗЗИА БЪЛГАРИЯ ЕООД Всички права запазени.
VIZZIA.bg е разработен от ABC Design & Communication